เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ.ดับบลิว. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพ เป็นบริษัท รปภ. ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นบริษัทในเครือข่ายของข้าราชการตำรวจ และทหารที่ยังรับราชการอยู่ และนอกราชการ จึงเป็นบริษัทฯ ที่รอบรู้ถึงงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย รปภ. เป็นอย่างดี ปัจจุบัน มีกำลังพลประมาณ 250 กว่านาย เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน รวมถึงโครงการหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดอีกมากมาย ให้เราดูแลเรื่องระบบงานรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงาน เรามีสำนักงานที่ทำการ ดังนี้

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย ซอยบางรักน้อย 7
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บริหารงานโดย
พันตำรวจโท อธิลักขณ์ หวังสิริวรกุล
ที่ปรึกษาและควบคุมการปฏิบัติ

การให้บริการของ
บริษัท เอ.ดับบลิว. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด


การให้บริการหาบริษัท รปภ. เพื่องานดูแลรักษาความปลอดภัย คือ การบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไปรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม การบุกรุกจากบุคคลภายนอก และจากการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งอาจช่วยในเรื่องของการจราจรด้วย

เรามีมาตรฐาน 5 S (STANDARD) ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. มาตรฐานบริษัทรักษาความปลอดภัย 
    เราเป็นบริษัทรปภ. ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีภาระผูกพันธ์ที่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย เรามีความเป็นธรรมในการจ้างงาน พนักงาน รปภ. ของเรา มีสวัสดิการ มีที่พักให้ มีประกันสังคม เงินเบิกล่วงหน้า และเงินพิเศษในช่วงเวลาสำคัญ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานของบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ. ดับบลิว. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด รักในองค์กร และมีความรับผิดชอบ มีวินัย และปฏิบัติหน้าที่ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และความพึงพอใจมากที่สุด

2.  มาตรฐานการให้บริการ
     เรามุ่งเน้นที่คุณภาพของ รปภ. (พนักงานรักษาความปลอดภัย) เพื่อให้มีประสิทธิภาพของการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการตรวจสอบการทำงาน การประเมินผล ปรับปรุง และบริการหลังการขายที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

3.  มาตรฐานบุคลากร
     เรามีมาตรฐานในการคัดเลือก รับบุคลากรในการเข้าทำงานรักษาความปลอดภัย โดยมีการผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย หรือ การก่ออาชญากรรมใดๆ มาก่อน

4.  มาตรฐานการฝึกอบรม
     เรามีมาตรฐานการฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มรับเข้าทำงาน และก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อให้พนักงาน รปภ. ของเราสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ และให้ได้ใช้ความสามารถตามที่ได้ฝึกฝนมา ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของธุรกิจ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย

5.  มาตรฐานการตรวจสอบการทำงาน
     เรามีมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท รปภ.โดยมีสายตรวจ และหัวหน้าสายตรวจ คอยตรวจตรา ควบคุมการทำงาน และรายงานผลการทำงานมายังส่วนกลาง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการดำเนินการแก้ไข และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และยังประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

หน้าที่ของ พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
บริษัท เอ.ดับบลิว.อินเตอร์ ลอว์ จำกัด

1. ดูแลและป้องกัน รักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้รอดพ้นจากการถูกโจรกรรม เหตุอัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
2. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
3. ดูแล ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
4. ตรวจสอบทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
5. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
6. ตรวจค้นพนักงาน คนงานของผู้ว่าจ้างตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง เมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
7. รปภ. มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล การลงเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของพนักงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต 
8. เปิด-ปิด ประตูทาง เข้า-ออก อาคารหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
9. มีหน้าที่ เปิด-ปิด ไฟฟ้า ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
10. มีหน้าที่เดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบทุก 1 ชั่งโมง
11. หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุด ให้หัวหน้าชุดเดินตรวจตรา ดูการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ
12. ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ จะต้องผ่านการฝึกอบรมในการดับเพลิงเบื้องต้น 
13. พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อรายงานเสนอผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน


หากมีปัญหาขัดข้อง หรือมีเหตุพิเศษ ต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้องทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน


บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย
หาบริษัท รปภ. ที่ดี มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน นึกถึงเรา A.W. INTER LAW CO.,LTD.

02 408 7850 / 061 783 8444 /
094 445 5393


เกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
บริษัท เอ.ดับบลิว.อินเตอร์ ลอว์ จำกัด

1. การปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด ช่องทางเข้า-ออก

- ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่อ จนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร
- ควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล/ยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายในการรักษาความปลอดภัยและการพิทักษ์ประโยชน์แก่องค์กร 
- จดบันทึก แลกบัตรบุคคลภายนอก / ยานพาหนะ สอบถามว่ามาติดต่อผู้ใด ด้วยเรื่องอะไร จากนั้นให้ติดต่อสอบถามและขออนุญาตบุคคลที่แจ้งว่าจะมีผู้มาติดต่อ จะอนุญาตให้เข้าไปติดต่อหรือไม่

2. การดูแลความเรียบร้อยทั่วไป รวมถึงการดูแลสาธารณูปโภค

- เฝ้าระวังภัยต่างๆ อย่างรัดกุม
- เข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที อย่างมีประสิทธิภาพ
- สอบถามหรือตรวจค้นต่อบุคคลต้องสงสัยได้อย่างมีศิลปะเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
- ควบคุมต่อผู้กระทำความผิดได้ทันท่วงทีตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- สำรวจตรวจตราการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และแสงสว่างให้อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่กำหนดไว้
- ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณป้อมยาม และบริเวณรักษาการณ์

3. การตรวจตรายามวิกาล 

- เดินตรวจตราทั่วบริเวณ ครอบคลุมพื้นที่ด้วยความถี่เพียงพอ ต่อการป้องกันการเข้ามาประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินหน่วยงาน
- เดินตรวจตราบริเวณสถานประกอบการ เพื่อป้องกันพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างลักลอบเล่นการพนัน และมั่วสุมยาเสพติดหากพบการกระ
- ทำความผิดให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที
- ตรวจสอบสถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามรายการที่ระบุไว้